Algemene Voorwaarden Zorg

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • 1.1 Zorgaanbieder: Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) en gebruik ervan deze algemene voorwaarden. SZZ is een zorgaanbieder met contracten met het
 • Zorgkantoor en de Gemeente. Zorgaanbieder besteedt de Zorgverlening uit aan de bij haar aangesloten Zorgonderneming.
 • 1.2 Zorgonderneming: kleinschalige zorgonderneming in een landelijke omgeving, een zorgboerderij. In opdracht van de Zorgaanbieder verleent de Zorgonderneming zorg
 • aan de Zorgvrager.
 • 1.3 Zorgvrager: de natuurlijke persoon en wederpartij van Zorgaanbieder in de Overeenkomst en die uit hoofde daarvan Zorgverlening op een aangesloten Zorgonderneming ontvangt of zal ontvangen.
 • 1.4 Wettelijk vertegenwoordiger: de persoon die de handelings- en/of wilsonbekwame Zorgvrager vertegenwoordigt, zijnde de ouder(s) of voogd in het geval van een
 • minderjarige Zorgvrager en een curator of mentor in het geval van een meerderjarige Zorgvrager.
 • 1.5 Belangenbehartiger: de door Zorgvrager aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van de Zorgvrager deze
 • vertegenwoordigt in het geval de Zorgvrager meerderjarig is, maar niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen.
 • 1.6 Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan (CIZ) waarin is vastgelegd of en zo ja naar welke aard, omvang en duur Zorgvrager in aanmerking komt voor een of
 • meer functioneel omschreven Wlz-zorgaanspraken. In geval de zorgaanspraak “Wlzverblijf” is aangewezen, wordt de omvang van de geïndiceerde zorgaanspraken
 • uitgedrukt in een bepaald zorgzwaartepakket.
 • 1.7 Beschikking: het besluit van een door de Gemeente aangewezen indicatieorgaan (bv Wmo Loket, Centrum voor Jeugd & Gezin) waarin is vastgelegd of en zo ja naar
 • welke aard, omvang en duur Zorgvrager in aanmerking komt voor zorg in het kader van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of Jw (Jeugdwet).
 • 1.8 Zorg(verlening): (het verrichten van) handelingen op het gebied van zorg en ondersteuning van een Zorgvrager.
 • 1.9 Zorgarrangement/plan van aanpak: de overeengekomen Zorg, afgeleid van het Indicatiebesluit/de Beschikking van de Zorgvrager.
 • 1.10 Zorgplan: het document waarin de afspraken en na te streven doelstellingen schriftelijk uitgewerkt worden. De Zorgonderneming is verantwoordelijk voor de
 • opstelling en uitvoering van het Zorgplan. Het Zorgplan vormt een geheel met de Algemene Voorwaarden Zorglevering SZZ en de Voorwaarden Zorgonderneming.
 • 1.11 Zorg in natura (ZIN): De door de Zorgaanbieder verleende Zorg aan Zorgvrager, die (behoudens een eigen bijdrage) rechtstreeks door het zorgkantoor, dan wel de
 • Gemeente aan de Zorgaanbieder wordt betaald.
 • 1.12 Algemene Voorwaarden Zorgverlening: integraal onderdeel van het Zorgplan waarmee de Zorgaanbieder zich jegens de Zorgvrager verbindt om tegen betaling
 • Zorg te verlenen of om ZIN aan te bieden.
 • 1.13 Voorwaarden Zorgonderneming: integraal onderdeel van het Zorgplan waarmee de Zorgonderneming zich jegens de Zorgvrager verbindt aan uitvoering van de
 • Zorgverlening, conform art. 1.12.
 • 1.14 Overeenkomst; komt tot stand na ondertekening van het Zorgplan, waarmee de zorgvrager tevens akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Zorgverlening en de
 • Voorwaarden Zorgonderneming.
 • 1.15 WGBO: de wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk Wetboek).
 • 1.16 Zorgkantoor: De instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wlz.
 • 1.17 de Gemeente; De woonplaats van de cliënt die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wmo en Jw.
 •   

Algemeen Deel

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Zorgvrager en Zorgaanbieder uit hoofde van de Zorgverlening, waaronder, maar
 • niet beperkt tot, de Overeenkomst.
 • 2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Zorgvrager voor de uitvoering waarvan derden, zoals aangesloten
 • Zorgondernemingen, dienen te worden betrokken.
 • 2.3 Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen Zorgaanbieder en Zorgvrager uitdrukkelijk schriftelijk zijn
 • overeengekomen.'
 •  

Artikel 3 Overeenkomst

 • 3.1 De Overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening van het Zorgplan door Zorgvrager, dan wel diens Wettelijk vertegenwoordiger of
 • Belangenbehartiger.
 • 3.2 Het recht op Zorgverlening, conform het Indicatiebesluit, dan wel de Beschikking vangt aan na ondertekening van het Zorgplan waarvan de Algemene Voorwaarden
 • Zorgverlening integraal onderdeel uitmaken.
 • 3.3 In het geval de Zorgverlening op een eerdere datum is aangevangen dan de ondertekening van het Zorgplan, komt de Overeenkomst tot stand op het moment
 • waarop Zorgvrager daadwerkelijk Zorg ontvangt. In het Zorgplan wordt die ingangsdatum vastgelegd.
 •  

Artikel 4 Kwaliteit Zorg

 • 4.1 De Zorgaanbieder biedt de Zorgvrager Zorgverlening overeenkomstig de eisen van verantwoorde zorg en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en
 • wetenschap.
 • 4.2 Zorgaanbieder, dan wel de bij haar aangesloten Zorgondernemingen, voldoen aan de geschiktheidseisen zoals die zijn neergelegd in de Bestuursverklaring
 • geschiktheidseisen t.b.v. de inkoop Wlz en de (deel)overeenkomsten met de Gemeente.
 • 4.3 De bij Zorgaanbieder aangesloten Zorgonderneming is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van de Zorg die wordt verleend. Zorgaanbieder stelt
 • aan de bij haar aangesloten Zorgondernemingen als voorwaarde dat – indien van toepassing - uitvoering wordt gegeven aan de Kwaliteitswet zorginstellingen, de Wet
 • op de Geneeskundige Behandelings-overeenkomst, de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens, de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en
 • Gezondheidszorg), de Wet BIG, alsmede dat wat andere relevante wet- en regelgeving voorschrijven.
 •  

Artikel 5 Beëindiging en opzegging

 • 5.1 Met de ondertekening van het Zorgplan gaan Zorgaanbieder en Zorgvrager een Overeenkomst aan. Deze Overeenkomst eindigt door:
 • a) het verstrijken van de looptijd;
 • b) het verlopen van het afgegeven Indicatiebesluit, dan wel Beschikking;
 • c) het overlijden van de Zorgvrager;
 • d) een door de Zorgaanbieder geconstateerd definitief vertrek van de Zorgvrager uit een bij de Zorgaanbieder aangesloten Zorgonderneming;
 • e) opzegging;
 • f) ontbinding;
 • g) een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de Zorgvrager elders gedwongen wordt opgenomen en de overeengekomen zorg- en dienstverlening als
 • gevolg daarvan feitelijk wordt gestaakt;
 • h) in het geval van surseance of faillissement van Zorgvrager of Zorgaanbieder.
 • 5.2 Zorgaanbieder kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de Zorgverlening in redelijkheid niet kan
 • worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:
 • a) de Zorgvrager weigert stelselmatig de medewerking te verlenen die redelijkerwijs
 • nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst;
 • b) de Zorgvrager, diens Wettelijk vertegenwoordiger, Belangenbehartiger of anderen bij de Zorgvrager betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of
 • cliënten van Zorgaanbieder, die voortzetting van de Zorgverlening niet meer mogelijk maken;
 • c) de omvang of zwaarte van de Zorgverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de Overeenkomst gaat vallen en
 • de Zorgaanbieder en de Zorgvrager geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de Overeenkomst;
 • d) op het moment dat de Zorgaanbieder, als gevolg van een niet aan de Zorgaanbieder verwijtbare omstandigheid, geen vergoeding meer ontvangt van het Zorgkantoor
 • en/of de zorgverzekeraar en/of Gemeente voor de uitvoering van de Zorgverlening en de Zorgvrager deze ook niet voor eigen rekening afneemt;
 • e) de Zorgvrager als gevolg van een rechterlijke machtiging of andere titel gedwongen wordt opgenomen in de instelling van de Zorgaanbieder en de Zorgvrager en de
 • Zorgaanbieder geen overeenstemming kunnen bereiken over de beëindiging dan wel, indien relevant, aanpassing van de Zorgverlening.
 • 5.3 Zorgaanbieder zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor Zorgvrager.
 • 5.4 In de gevallen genoemd in 5.2 kan opzegging door de Zorgaanbieder tussentijds tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een
 • opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan de Zorgvrager onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst rechtvaardigen.
 • Opzegging met onmiddellijke ingang kan in ieder geval geschieden in de in 5.1 sub h en 5.2 sub d genoemde gevallen.
 • 5.5 Zorgvrager kan de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen tegen elke dag van de kalendermaand.
 • 5.6 Indien de Zorgaanbieder deze algemene voorwaarden wijzigt, kan de Zorgvrager de Overeenkomst opzeggen tegen de dag waarop de wijziging van de algemene
 • voorwaarden in werking treedt.
 • 5.7 Alvorens de Zorgaanbieder de overeenkomst opzegt om de redenen genoemd in 5.2 sub c, d of e zullen de Zorgaanbieder en de Zorgvrager met elkaar in overleg
 • treden over de mogelijkheid tot aanpassing van de Overeenkomst.
 •  

Artikel 6 Indicatie/Beschikking

 • 6.1 De Zorgvrager die ZIN ontvangt dient over een geldig Indicatiebesluit, dan wel Beschikking, te beschikken.
 • 6.2 Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de Zorgaanbieder zijns inziens geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen
 • van het Indicatiebesluit, dan wel Beschikking, vraagt de Zorgvrager zijn Wettelijke vertegenwoordiger of Belangenbehartiger op gemotiveerd schriftelijk verzoek van de
 • Zorgaanbieder binnen 5 werkdagen daaropvolgend een nieuw indicatiebesluit, dan wel Beschikking aan bij daartoe relevant indicatieorgaan.
 •  

Artikel 7 Ruimtelijke privacy

 • 7.1 De Zorgaanbieder draagt ervoor zorg dat de Zorg(verlening) wordt uitgevoerd buiten de waarneming van anderen dan de Zorgvrager, tenzij de Zorgvrager ermee heeft
 • ingestemd dat de Zorg(verlening) kan worden waargenomen door anderen of uitstel niet verantwoord is of het uitvoeren van de verrichtingen buiten de waarneming van
 • anderen redelijkerwijs niet mogelijk is.
 • 7.2 Onder anderen dan de Zorgvrager zijn niet begrepen degenen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is.
 • 7.3 Onder anderen dan de Zorgvrager zijn evenmin begrepen de personen genoemd in artikel 19.1 van wie toestemming is vereist voor het uitvoeren van de overeenkomst
 • bij een minderjarige of wilsonbekwame Zorgvrager, tenzij door hun aanwezigheid niet de zorg kan worden verleend zoals bedoeld in artikel 4.
 •  

Artikel 8 Informatie

 • 8.1 Zorgaanbieder geeft aan Zorgvrager algemene informatie over de Zorgverlening en die specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen zorgverlening, waarover
 • de Zorgvrager redelijkerwijze dient te beschikken. De Zorgaanbieder geeft deze informatie schriftelijk als de Zorgvrager daarom vraagt.
 • 8.2 De informatie is begrijpelijk en passend bij de leeftijd en bevattingsvermogen van Zorgvrager. De informatie staat in juiste verhouding tot de aard van de Zorgverlening
 • die Zorgvrager krijgt en waarvan hij met in achtneming van zijn beperkingen redelijkerwijs op de hoogte moet zijn.
 • 8.3 Zorgaanbieder geeft de informatie alleen niet indien die zou leiden tot ernstig nadeel voor de Zorgvrager. Indien het belang van de Zorgvrager dit vereist geeft de
 • Zorgaanbieder de desbetreffende informatie aan de wettelijk vertegenwoordiger van de Zorgvrager, diens belangenbehartiger dan wel een ander bij de Zorgvrager
 • betrokkene. Voordat Zorgaanbieder overgaat tot het onthouden van informatie, raadpleegt hij een andere ter zake deskundige hulpverlener.
 • 8.4 Als de Zorgvrager geen informatie wil ontvangen respecteert de Zorgaanbieder dit na consultatie van een andere ter zake deskundige, behalve indien het belang dat de
 • Zorgvrager daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.
 • 8.5 Bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt de Zorgonderneming een afschrift van de Algemene Voorwaarden Zorgverlening en Voorwaarden Zorgonderneming.
 • 8.6 Bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt de Zorgonderneming daarnaast informatie over, medezeggenschap en cliëntenraad, de klachtenregeling, huisregels,
 • en overige relevante informatie.
 •  

Artikel 9 Zorgplan en toestemming

 • 9.1 De afspraken over de uitvoering van de Zorgverlening en na te streven doelstellingenworden uitgewerkt en neergelegd in een Zorgplan. Het Zorgplan wordt opgesteld
 • door de Zorgonderneming. Het Zorgplan wordt zo spoedig mogelijk na aanvang van de zorgverlening gemaakt en ter ondertekening aan de Zorgvrager voorgelegd, doch
 • uiterlijk binnen 6 weken.
 • 9.2 De Algemene Voorwaarden Zorgverlening en de Voorwaarden Zorgonderneming zijn integrale onderdelen van het Zorgplan.
 • 9.3 Voor ingrijpend medisch handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het Zorgplan, is - behoudens wanneer spoedeisend handelen vereist is
 • - uitdrukkelijke toestemming van Zorgvrager nodig. Onder spoedeisend wordt verstaan de kennelijke noodzaak tot onverwijld uitvoeren van de handeling om ernstig
 • nadeel voor de Zorgvrager te voorkomen. Achteraf wordt de Zorgvrager zo spoedig mogelijk ingelicht over de handeling.
 • 9.4 Het Zorgplan wordt tenminste één keer per jaar geëvalueerd. In het Zorgplan worden hierover afspraken gemaakt. Bijstelling geschiedt in onderling overleg.
 • 9.5 Indien Zorgaanbieder het voor de goede uitvoering van de Overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de Zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in
 • het Zorgplan is aangegeven, overlegt de Zorgaanbieder dan wel de Zorgonderneming hier voorafgaand over met de Zorgvrager.
 •  

Artikel 10 Verplichtingen van de Zorgvrager

 • 10.1 Zorgvrager verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 • 10.2 Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de Zorgaanbieder in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de Zorgverlening, tijdig ter
 • beschikking te stellen.
 • 10.3 Zorgvrager is verplicht de Zorgaanbieder meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de Zorgverlening van belang kunnen zijn.
 • 10.4 Zorgvrager staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.
 •  

Artikel 11 Dossiervorming, geheimhouding en privacy

 • 11.1 De Zorgaanbieder richt een (elektronisch) dossier in met betrekking tot de Zorgverlening voor Zorgvrager. Hij houdt in het dossier aantekening van de relevante
 • gegevens over de gezondheid van de Zorgvrager en de gegevens die direct verband houden met de Zorgverlening.
 • 11.2 Het Zorgplan maakt deel uit van het dossier.
 • 11.3 De Zorgaanbieder draagt zorg dat aan anderen dan de Zorgvrager geen inlichtingen over de Zorgvrager dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt
 • dan met toestemming van de Zorgvrager. Het verstrekken gebeurt ook dan alleen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
 • 11.4 Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en hun vervangers kan zonder toestemming van de Zorgvrager inlichtingen of
 • inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden.
 • 11.5 Aan de wettelijk vertegenwoordiger of belangenbehartiger van de minderjarige of wilsonbekwame Zorgvrager kan zonder toestemming van de Zorgvrager inlichtingen
 • of inzage gegeven worden, voor zover deze informatie nodig is voor de vertegenwoordiging.
 • 11.6 Door de ondertekening van het Zorgplan (daarmee een Overeenkomst aangaand) geeft de Zorgvrager toestemming voor het gebruik van gegevens door de
 • Zorgaanbieder met betrekking tot de Zorgvrager ten behoeve van zorgondersteunende functies, zoals dossierbeheer, financiële afwikkeling, intercollegiale toetsing,
 • intervisie, supervisie, opleiding, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering.
 • 11.7 De Zorgaanbieder bewaart het dossier gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst is beëindigd. Gegevens met betrekking tot de
 • Zorgvrager die niet tot het dossier behoren, bewaart de Zorgaanbieder zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na afloop van die termijn
 • vernietigt de Zorgaanbieder de gegevens. Indien het gegevens betreft die hij van de Zorgvrager heeft ontvangen, geeft hij deze aan de Zorgvrager terug.
 • 11.8 De Zorgaanbieder vernietigt het dossier of gedeelten van het dossier binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de Zorgvrager, tenzij het
 • verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de Zorgvrager als mede voor zover het
 • bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
 • 11.9 De Zorgaanbieder verstrekt de Zorgvrager inzage en afschrift van de bescheiden die deel uit maken van het dossier. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit
 • noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
 • 11.10 Bij ZIN verleent de Zorgaanbieder medewerking aan het verstrekken van gegevens ten behoeve van de controles door het Zorgkantoor, dan wel de Gemeente, voor
 • zover deze controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de privacywetgeving.
 • 11.11 Persoonsgegevens van de Zorgvrager worden verwerkt overeenkomstig de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede voor deze wetten in
 • de plaats tredende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018. De Zorgaanbieder en de Zorgonderneming
 • hebben daartoe een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
 •  

Artikel 12 Klachten

 • 12.1 Zorgaanbieder heeft op basis van de WKKGZ een klachtenregeling vastgesteld. De klachtenregeling ligt ter inzage bij de Zorgaanbieder en wordt op verzoek van de
 • Zorgvrager toegestuurd.
 • 12.2 De Zorgvrager kan klachten over de Zorgverlening van de Zorgaanbieder schriftelijk kenbaar maken op de wijze zoals vastgelegd in de klachtenregeling van de
 • Zorgaanbieder.
 •  

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 • 13.1 Zorgvrager is gehouden Zorgaanbieder c.q. de Zorgonderneming in de gelegenheid te stellen een tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst binnen een
 • redelijke termijn te herstellen.
 • 13.2 Zorgaanbieder is jegens Zorgvrager uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Zorgaanbieder in
 • de uitvoering van de Overeenkomst.
 • 13.3 Zorgaanbieder sluit alle aansprakelijk uit voor schade die voortvloeit uit de tekortkoming van de door de Zorgonderneming verleende Zorg. Deze uitsluiting van
 • aansprakelijkheid laat de in de WGBO opgenomen norm van de zogenaamde ‘centrale aansprakelijkheid’ onverlet, zij het dat deze aansprakelijkheid uitsluitend
 • betrekking heeft op situaties waarop de WGBO van toepassing is.
 • 13.4 De beperkingen c.q. uitsluiting van aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 13.2 en 13.3 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van
 • de zijde van Zorgaanbieder.
 • 13.5 Het bepaalde in artikel 13.2 is mede van toepassing op de door Zorgaanbieder ingeschakelde derden c.q. de in Overeenkomst genoemde Zorgonderneming met
 • betrekking tot de verleende Zorg.
 • 13.6 Zorgvrager is aansprakelijk voor schade die Zorgaanbieder lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Zorgvrager in de uitvoering van de
 • Overeenkomst.
 • 13.7 De Zorgvrager is verplicht een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid (WA) te sluiten.
 •  

Artikel 14 Betalingen, eigen bijdrage

 • 14.1 Bij Zorgverlening op basis van ZIN declareert de Zorgaanbieder de kosten van de overeengekomen zorg- en dienstverlening bij het Zorgkantoor, dan wel de Gemeente
 • waarmee de Zorgaanbieder op grond van de Wlz, Wmo en/of Jw een overeenkomst heeft gesloten.
 • 14.2 Bij ZIN kan Zorgvrager een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd zijn. Zorgaanbieder informeert de Zorgvrager over de wettelijke eigen bijdrage. Zorgaanbieder is
 • verplicht om zijn medewerking te verlenen aan de gegevensuitwisseling die nodig is voor het vaststellen van de wettelijke eigen bijdrage door het CAK.
 • 14.3 Indien zorgvrager aanvullende zorgverlening wil ontvangen die niet onder ZIN valt of die buiten het Indicatiebesluit, dan wel de Beschikking valt, komt deze voor
 • rekening van de Zorgvrager. Aanvullende zorgverlening levert de Zorgaanbieder uitsluitend op basis van een schriftelijke overeenkomst met de Zorgvrager.
 •  

Artikel 15 (Intellectuele) eigendomsrechten

 • 15.1 Met betrekking tot de door of namens de Zorgaanbieder uitgebrachte adviezen en/of publicaties ter zake de Zorgverlening berusten de intellectuele
 • eigendomsrechten bij de Zorgaanbieder. De mede met advisering omtrent de Zorgverlening verband houdende stukken die door de Zorgvrager aan de Zorgaanbieder zijn
 • overhandigd, blijven eigendom van de Zorgvrager.
 • 15.2 De Zorgvrager verbindt zich de door of namens de Zorgaanbieder uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van
 • de Zorgaanbieder, tenzij dit vereist is op grond van een wettelijk voorschrift of sprake is van een klachtenprocedure, een tuchtrechtelijke procedure of een andere juridische
 • procedure, waarin de Zorgvrager en de Zorgaanbieder beide partij zijn.
 • 15.3 Zorgaanbieder publiceert over in het kader van de Overeenkomst, verrichte werkzaamheden of diensten alleen met toestemming van Zorgvrager.
 • 15.4 Indien de Zorgvrager binnen de instelling van de Zorgaanbieder en/of met gebruikmaking van de middelen van de Zorgaanbieder een (kunst)werk tot stand
 • brengt waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, dan komen deze rechten toe aan de Zorgaanbieder. Door middel van de ondertekening van de Overeenkomst
 • draagt de Zorgvrager deze rechten bij voorbaat over aan de Zorgaanbieder.
 •  

Artikel 16 Nakoming tegenover handeling- of wilsonbekwame zorgvrager

 • 6.1 1Tegenover de Zorgvrager die jonger is dan 12 jaar, komt de Zorgaanbieder zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger.
 • 16.2 Tegenover de Zorgvrager, die ouder is dan twaalf jaar en jonger dan 18 jaar, maar die wilsonbekwaam is, komt de Zorgaanbieder zijn verplichtingen uit de
 • overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger.
 • 16.3 Tegenover de Zorgvrager van 18 jaar of ouder, die wilsonbekwaam is, komt de Zorgaanbieder al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na tegenover de wettelijk
 • vertegenwoordiger van de Zorgvrager, tenzij Zorgvrager naar het oordeel van de Zorgonderneming feitelijk bekwaam is om ter zake van een onderdeel van de
 • Overeenkomst zijn wil te bepalen. In dat geval volgt Zorgaanbieder de wil van de Zorgvrager voor wat betreft dat onderdeel.
 • 16.4 Ontbreekt een Wettelijk vertegenwoordiger als bedoeld in het vorige lid, dan komt de Zorgaanbieder de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien na
 • tegenover de Belangenbehartiger. Ontbreekt ook een Belangenbehartiger, dan komt de Zorgaanbieder de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien na tegenover
 • een van de volgende personen:
 • a) de echtgenoot van de Zorgvrager;
 • b) de geregistreerde partner van de Zorgvrager;
 • c) de levensgezel van de Zorgvrager;
 • d) een ouder van de Zorgvrager;
 • e) een kind van de Zorgvrager;
 • f) een broer of zuster van de Zorgvrager.
 • 16.5 De Zorgaanbieder kiest tegenover welke van de in artikel 16.4 genoemde personen hij zijn verplichtingen nakomt. Bij deze keuze spelen de feitelijke band van de
 • betrokkene met de Zorgvrager en diens geschiktheid om als vertegenwoordiger op te treden een belangrijke rol. In de Overeenkomst wordt vastgelegd jegens wie
 • Zorgaanbieder zijn verplichtingen nakomt.
 •  

Artikel 17 Vertegenwoordiging

 • 17.1 Indien de Zorgaanbieder, op grond van de Overeenkomst, zijn verplichtingen ten opzichte van de Zorgvrager nakomt tegenover een andere persoon dan de
 • Zorgvrager zelf, dan betracht deze persoon de zorg van een goed vertegenwoordiger, onder meer door de Zorgvrager zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak als
 • vertegenwoordiger te betrekken.
 • 17.2 De Zorgaanbieder komt zijn verplichtingen ten opzichte van de Zorgvrager niet na tenopzichte van de in artikel 17.1 genoemde persoon als dit onverenigbaar is met
 • de plicht van de Zorgaanbieder zoals genoemd in artikel 7.
 • 17.3 Als de Zorgvrager zich verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor de persoon bedoeld in artikel 17.1 toestemming heeft gegeven, dan kan die
 • verrichting slechts worden uitgevoerd indien zij kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de Zorgvrager te voorkomen.
 • 17.4 De Zorgaanbieder kan zonder de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 17.1 een verrichting uitvoeren indien de tijd voor het vragen van die toestemming
 • ontbreekt doordat onverwijlde uitvoering van de verrichting kennelijk nodig is ten einde ernstig nadeel voor de Zorgvrager te voorkomen.
 • 17.5 Voor verrichtingen van niet ingrijpende aard mag de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 17.1 worden verondersteld te zijn gegeven.
 •  

Artikel 18 Toepasselijk recht

 • 18.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene en/of bijzondere voorwaarden vantoepassing zijn, alsmede deze algemene en/of bijzondere voorwaarden, worden
 • beheerst door het Nederlands recht.
 • 8.21 Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de overeenkomsten die op deze voorwaarden zijn gebaseerd, zullen worden
 • behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Zorgaanbieder statutair is gevestigd.
 • 18.3 In afwijking van het gestelde in artikel 18.2 kunnen Zorgaanbieder en Zorgvrager overeenkomen dat voorafgaand aan de behandeling van een geschil eerst een
 • beroep wordt gedaan op een erkend mediator, dan wel een door beide partijen geaccepteerde onafhankelijke persoon.
 •  

Artikel 19 Annulering

 • 19.1 Te leveren Zorg kan, met een minimale annuleringstermijn van 24 uur vóór het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door de
 • Zorgvrager worden geannuleerd.
 • 19.2 In geval van niet tijdige annulering brengt de Zorgaanbieder de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen.
 •  

Artikel 20 Slot

 • 21.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 25-09-2018
 • 21.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Algemene Voorwaarden Zorgverlening’